Vrátenie tovaru alebo výmena

Na tovar, vyrobený na zákazku ( na mieru podľa požiadaviek zákazníka ) sa vzťahujú zvláštne  ujednania 

Na základe osobitých požiadaviek zákazníka je zákazka vyrobená, preto nie je možné zákazku vrátiť s uplatnením zákonnej lehoty 14 dní od dodania.

 

Vrátiť tovar v zákonnej 14 dňovej lehote je možné v prípade, že si zákazník zakúpi tovar, ktorý bol ponúknutý do predaja ako tovar k okamžitému zakúpeniu.

V taktom prípade sa postupuje odoslaním tovaru naspäť na adresu obchodníka, spolu s vyplneným formulárom.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

 

(meno a priezvisko / názov)

IČ:

DIČ:

so sídlom:

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......, oddiel…., vložka č.…..                

kontaktné údaje:

 

 

 

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 

V.............. dňa ..............

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.